UA-136759553-1

Literatūriniai bandymai » Malda už mirusius

Malda už mirusius

 

 

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tešviečia jiems šviesa, buvusi paslėpta nuo jų akių kelionėje per sutemų šalį, kurioje Tavo paties vieniša vėlė klaidžioja tarp liūdnų akmenų, kadaise buvusių Tavo šventovėmis. Pasidalyk, Viešpatie, savuoju Gyvenimu su atėjusiais iš Tavo mirties ir atleisk jiems jų kaltes, kurios – juk Tu tai žinai – gimė iš ėjusiųjų nuovargio. Nuodėmių kalnai, neišmanymo girios, pagundų vandenys ir abejingumo dykumos skyrė juos nuo Tavęs. Bet, Gyvasis Dieve, niekas geriau už Tave nepažįsta Tavo mirties kraštovaizdžio, ir netgi mes – Tave nužudę nusidėjėliai – netikėjimo, nevilties ir savimeilės vedami, painiojame šios šalies šiaurę ir pietus; manome, kad einame į vakarus, o iš tikrųjų traukiame į rytus. Ištikimasis Dieve. Mūsų šventojo tikėjimo Išpažinimas skelbia, kad Tu numiręs nusileidai į mirusiųjų buveinę ir išsivedei su savimi į Gyvenimą teisiuosius. Pažvelk maloningai į mūsų mirusius. Tegul teisieji sulaukia Tavo paguodos ir tepasidalija jie su kitais Tavo teisingumu, kurį Tavo gailestingumas teatitraukia nuo silpnųjų, kad jie nepražūtų. Tu, nužudytasis Kaukolės vietoje, kurį mes nužudėme savo įstatymuose, knygose ir menuose, kuris kasdien plūsti krauju mūsų širdžių slapčiausiuose troškimuose, mūsų minčių blyksniuose ir mūsų vaizduotės paveiksluose, nuženk į savo mirties šalį. Gerasis Dieve, gerasis Gyvasis ir miręs Dieve, Tu gi žinai, kaip sunku nenusidėti ten, kur Tavęs nėra. O vis dėlto net savo paties mirtyje Tu Esi. Tavo neturtas neskuba pelenais paversti pasaulio aukso. Tavo ištikimybė neleidžia mūsų neištikimybei tarti paskutinio žodžio. Tavo nukryžiuotas nuogumas apgaubia kekšės nuogumą. Ir netgi žmogžudžiams Tu pažadėjai vietą šalia savęs, jei tik jie sugebės sužadinti gailestį savo nuodėmingose sielose. Gailestingasis Dieve, išmokyk mus gailėtis. Mūsų Viešpatie, paimk į savo Gyvenimą mūsų mirusius. Ir būk gailestingas mums – mirusiems, keliaujantiems per Tavo mirties šalį, apsigaubusiems Tavo vėlės apsiaustu.

 

 

"Šiaurės Atėnai", 2007, Nr. 46 (872)